Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DREMAR – o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Dremar” s.c. A.K. Marjańscy, 95-047 Jeżów, ul. Łowicka 85/87 zwany dalej Dremar s.c.

Jako administrator danych jesteśmy odpowiedzialni za zbieranie i przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z prowadzeniem naszej działalności. Celem niniejszego klauzuli informacyjnej jest poinformowanie Pani/Pana m.i. o danych osobowych dotyczących Pani/ Pana, które zbieramy, o przyczynach ich wykorzystywania i udostępniania takich danych, oraz o okresie ich przechowywania, jak również o przysługujących Pani/Panu prawach. Ustawa o ochronie danych nie precyzuje formy w jakiej należy przekazać te informacje, dlatego dopuszczalna jest każda forma: ustna, telefoniczna, elektroniczna, pisemna.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem zawarcia umowy i spełnienia wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia z nami umowy i realizacji obowiązków.

W myśl art 4 pkt 2) RODO „przetwarzanie” oznacza wszelkie operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany, lub niezautomatyzowany. „Przetwarzanie” czyli wszystkie czynności i operacje wykonywane na danych osobowych tj: zbieranie, adaptowanie, dopasowywanie, łączenie modyfikowanie, utrwalanie, rozpowszechnianie, ograniczanie, niszczenie, organizowanie, porządkowanie, wykorzystywanie, ujawnienie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie.

Podane dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany na potrzeby zawarcia umowy.

Dremar s.c. jest uprawniony do przetwarza dane osobowe Pani / Pana – czyli osoby która jest stroną, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych celów:

podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z Dremar s.c.  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – ponieważ skontaktowałeś się z nami poprzez formularz na stronie www.dremar.pl, lub poprzez maila i zaakceptowała Pani / Pan informację zawarte w klauzurze informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych w szczególności do zapewniania komunikacji pomiędzy Tobą a naszym Działem Obsługi Klienta. Nasi pracownicy mogą kontaktować się z Panią / Panem telefonicznie, oraz drogą mailową celem obsługi Pani/ Pana sprawy, udzielenia odpowiedzi na zapytanie, realizacji umowy zawartej z Dremar s.c. w ramach naszej działalności (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – ponieważ złożyłeś zapytanie przetwarzamy Pni/Pana dane osobowe w szczególności w celu wykonania zawartej z Panią / Panem umowy sprzedaży produktów i usług oferowanych przez naszą spółkę, przekazywania Pani/Panu informacji dotyczących naszych produktów i usług; udzielania pomocy i odpowiadania na Pani/Pana zapytania, pisma; udokumentowania transakcji; wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Dremar s.c. wynikających z przepisów szczególnych regulujących naszą działalność, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową lub z jej niezawarciem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), wykorzystujemy Pan/Pani dane osobowe w celu spełnienia różnych wymogów prawnych i regulacyjnych, takich jak odpowiedzi na oficjalne zapytania kierowane przez należycie upoważniony organ publiczny lub sądowy, osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów, administracji wewnętrznej P.P.U.H. Dremar s.c. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), archiwizacji.

 Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych będzie:

  • konieczność realizacji umowy lub podjęcia działań na Państwa prośbę przed zawarciem umowy,
  • udzielona zgoda,
  • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa zapytanie, pisma, podania.

 

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane mogą być przekazywane do: Firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczały do Pani / Pana przesyłki,

Biurom księgowym, Kancelariom prawnym, którym Dremar s.c. zleci (np. prowadzenie sprawy, postępowania), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dotyczy tylko naszych pracowników),Urzędu Skarbowego, innych podmiotów upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmiotów wykonujących w imieniu i na rzecz Dremar s.c. pośrednictwo w czynnościach lub czynności faktyczne związane z czynnościami lub innych podmiotów świadczących usługi w imieniu i/lub na rzecz Dremar s.c. Państwa dane mogą być przekazywane do państw w obrębie Unii Europejskiej. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne. Każdemu kogo dane są przetwarzane przysługują następujące prawa do: dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), sprostowania swoich danych (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f.

Jeżeli chce Pan/Pani skorzystać z praw wymienionych powyżej, proszę koniecznie skontaktować się z nami pisemnie wysyłając do nas wniosek uwzględniający wszystkie niezbędne dane umożliwiające nam identyfikację danych, których zgłoszenie dotyczy, jak i uwierzytelnienia osoby zgłaszającej w celu potwierdzenia uprawnienie do złożenia takiego wniosku.

Wniosek prosimy przesłać na adres mailowy: dremar@dremar.pl lub pocztą tradycyjną na nasz adres korespondencyjny: Dremar s.c. 95-047 Jeżów, ul. Łowicka 85/87

W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodności z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi w zakresie nieuprawnionego przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

Okres przetwarzania danych uzależniony jest od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych obliczany jest na podstawie następujących przesłanek:

okres realizacji umowy zawartej z Dremar s.c., przepisów prawa, które mogą obligować Dremar s.c. do przetwarzania danych przez określony czas ( ustawa o rachunkowości, kodeks pracy) przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Pani/ Pan korzystania z usługi, obowiązuje do jej odwołania a w przypadku gdy w zgodzie Pani/ Pan wyraźnie zaznaczył okres, przez okres na jaki została udzielona zgoda, Pani / Pan składając zapytanie podają swoje dane osobowe tj: imię i nazwisko, nr telefonu, adres mailowy, adres (adres dostawy, adres montażu), ewentualnie pełne dane firmy tj: nazwa firmy, adres, numer identyfikacji podatkowej, Regon, KRS, nr telefonów, adres e-mali, oraz kontakt do swoich współpracowników, przedstawicieli akceptuje Regulamin. Dremar s.c. przetwarza dane celem realizacji umowy (art 6 ust 1 lit. b) Rozporządzenie RODO) w celu umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną , kontaktu z Panią / Panem w celu doprecyzowania zapytania, przygotowanie i świadczenia usługi.

Nigdy nie zwrócimy się do Pani/Pana z prośbą o udostępnienie nam danych osobowych związanych z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, podglądami politycznymi, przekonaniami religijnymi lub filozoficznymi, przynależnością do związków zawodowych, danych o stanie zdrowia, danych genetycznych lub danych dotyczących Pani/Pana orientacji seksualnej.